O UMĚNÍ VYSTŘIHOVÁNEK: DESET SEFÍR
© Diane Palley


Sefírický strom Židovská mystická tradice kabaly učí, že existuje deset Sefír neboli úrovní, které se vyskytují mezi světem, jak jej známe, a Bohem, kterého nikdy poznat nemůžeme. Koncept "emanací Boha" se v průběhu staletí rozvinul v bohatý a komplexní systém asociací, čerpající z Bible, přírody a lidské zkušenosti. V tomto systému je každá sefíra spojena s prvky mnoha různých kategorií.
První tři Sefíry - Keter, Chochma a Bina - tvoří triádu, která stojí odděleně a nad nižšími sedmi. Tyto "intelektuální" Sefíry obsahují méně obrazů a asociací, jako jsou například biblické osobnosti, dny stvoření, a aspekty přírody, než Sefíry ostatní. Druhá triáda sestává z Chesed, Din a Tif'eret, které jsou považovány za Sefíry "emoce". Třetí triáda, Necah, Hod a Jesod, jsou Sefíry "akce". Malchut [Šekina], zobrazovaná jako růže, je svět, v němž žijeme, a stojí vně ostatních devíti. Malchut nemá své vlastní světlo a je schopna pouze odrážet energii ostatních devíti Sefír.
Spojení každé z deseti Sefír s jedním z písmen Božího jména, Tetragrammatonu, je popsáno v následujícím diagramu zvýrazněnými písmeny:

keter - bod či koruna na vrcholku jod
chochma - jod
bina - první he
chesed + din + tif'eret + necah + hod + jesod - vau (šest)
malchut - druhé he

Verš z 1. Paralipomenon 29,11-12, který obsahuje odkazy na všech sedm nižších Sefír, nalezneme podél spodního půlkruhu: "Tvá, Hospodine, je velikost (Chesed/Gedula), moc (Din/Gevura), krása (Tif'eret), vítězství (Necach), a sláva (Hod), ano, to vše je na nebi i na zemi (Jesod): Tobě, Hospodine, patří království (Malchut/Šekina) a svrchovanost nade vším."

Keter - Koruna
Konotace Keter, první sefíry, se nacházejí kolem kruhu: Ehje ašer ehje (jméno Boží, spojené s Keter); hlava, kvalita, dobro; Adam Kadmon (vesmír původního člověka); a jechida (zvláštní esence, úroveň duše). Z tohoto nejvyššího kruhu vycházejí slova z Přísloví 3:19, popisující druhé dvě Sefíry: "Hospodin moudrostí založil zemi, rozumností upevnil nebes". Skutečnost, že ani tato nejvyšší sefíra však není totožná s Bohem, jenž je v kabale zván Ajin Sof (doslova "bez hranice") je ilustrována tím, že kruh Keter je nahoře useknut, neschopen Boha dosáhnout. Barvou Keter je oslnivá, neviditelná bělost.

Chochma - Moudrost
V tomto kruhu se nacházejí konotace Chochmy, druhé sefíry: Tetragrammaton (vyjádřený jako Elohim); mozek; počátek; Aciluth (vesmír Blízkosti); a chija (živoucí esence, úroveň duše). Chochma je zobrazena jako vyšší otec, partner Biny, a otec Tif'eret. Chochma se pojí se všemi barvami.

Bina - Porozumění
V tomto kruhu se nacházejí konotace Biny, třetí sefíry: jah (jedno ze jmen Božích); srdce; konec; Berijah (svět Tvoření); a nešama (dech - úroveň duše). Bina je zobrazena jako vyšší matka, partnerka Chochmy, a matka Tiferet a všech ostatních sefír. Barva, spojená s Binou, je žlutá a zelená.

Chesed - Láska nebo Gedula - Velikost
Chesed, nazývanou též Gedula, čtvrtou sefíru, představuje biblická osobnost - Abrahám. Stan a terebintové stromy v centru ilustrují verš, který se nachází v dolní části kruhu, z Genesis 18,1: "Bůh se mu zjevil u terebintových stromů v Mamre; seděl u vchodu do stanu, a horko dne rostlo." Boží slib Abrahamovi, že zplodí veliký národ, je zobrazen dvanácti hvězdami (dvanáct kmenů) a veršem z Genesis 15,5 ve vrcholu kruhu: "Pohlédni na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat". Abrahamova reakce na zkoušku akeda se nachází uvnitř stanu - podle Genesis 22,1-2: Bůh Abraháma podrobil zkoušce. Řekl mu: "Abrahame", a on odpověděl: "Zde jsem". Jedním ze čtyř rostlinných druhů, představovaných Chesed, je myrta, nacházející se u vchodu do stanu. Spojení Chesed s živlem vody je zobrazeno vlnami v dolní části kruhu a kolem vnějšku čtverce. Chesed představuje první den stvoření, což je znázorněno jiskrami, vyzařujícími z kruhu, v nichž se nachází slova z Genesis 1,3 "Budiž světlo". Další konotace Chesed jsou okolo kruhu: El (jméno Boží, spojené s Chesed); směr, jih; pravá paže; ruach (duch-úroveň duše); a Jecira (vesmír utváření). Diagram všech deseti Sefír v tradičním seřazení je ve všech čtyřech rozích obrazu, s Chesed zdůrazněnou hebrejským písmenem chet. Barvou Chesed je bílá nebo stříbrná.

Din - Právo nebo Gevura - Síla
Din, zvanou též Gevura, pátou sefíru, představuje biblická postava - Izák. Ústřední událost jeho života, akeda, je znázorněna beránkem, uvízlým v křoví. Verš z Genesis 22,2 vidíme na hoře, na niž vystoupil Izák se svým otcem: "Vezmi svého syna, svého nejoblíbenějšího, Izáka, jehož miluješ, a běž do země Moria, a obětuj ho tam jako zápalnou oběť." Složkou čtyř rostlinných druhů, kterou představuje Din, je myrtová větev, již vidíme na obou stranách kruhu. Spojení Din s živlem ohně je znázorněno plameny uvnitř kruhu a okolo vnější strany čtverce. Din znamená druhý den stvoření, znázorněný oblaky a vlnami uvnitř čtverce. Okolo kruhu se nacházejí další konotace Din: Elohim (Boží jméno s Din spojené); směr, sever; levá paže; oheň; krev; ruach (duch-úroveň duše); a Jecira (vesmír utváření). Diagram všech deseti Sefír v tradičním seřazení je ve všech čtyřech rozích obrazu, s Din zdůrazněnou hebrejským písmenem dalet. Barvou Din. je červená nebo zlatá.

Tif'eret - Krása
Tif'eret je šestá sefíra, a zaujímá v soustavě ústřední a významově bohaté místo, představujíc jak syna Chokmy a Biny (druhé a třetí Sefíry), tak manžela Šekiny, sefíry desáté.
Biblickou postavou, spojenou s Tif'eret, je Jákob, a je zastoupen obrazem žebříku, který viděl ve snu. V horní půli vnitřního kruhu jsou Jákobova slova z Genesis 28,16: "Jistě je Bůh na tomto místě, a já jsem nevěděl."
Odkaz na Jákobův sen o zápasu s andělem vidíme v dolní části kruhu, s veršem z Genesis 32,29: "Nebudou tě už jmenovat Jákob, nýbrž Izrael." Jedním ze čtyř rostlinných druhů, kterou představuje Tif'eret, je myrta, jež roste z centrálního Stromu Života, dalšího důležitého symbolu této sefíry. Na příčkách žebříku jsou další konotace Tif'eret: světlo; psaná Tóra; a slunce. Tif'eret se vztahuje k živlu vzduchu a k nebesům, znázorněným oblaky mezi kruhy.
Vazba Tif'eret ke třetímu dni stvoření je znázorněna okolo čtverce obrazy země a sedmi plody starého Izraele: olivami, datlemi, hrozny, pšenicí, ječmenem, granátovými jablky a fíky. Okolo vnějšího kruhu vidíme další konotace Tif'eret: Tetragrammaton (jméno Boží, s Tif'eret spojené); směr-východ; trup; ruach (duch-úroveň duše); a Jecira (vesmír utváření). Diagram všech deseti Sefír v tradičním seřazení je ve všech čtyřech rozích obrazu, s Tif'eret zdůrazněnou hebrejským písmenem tau. Barvou Tif'eret je žlutá nebo rudá.

Necach - Vítězství
Sedmou sefírou je Necach neboli Vítězství. Biblickou postavou s ní spojenou je Mojžíš, který je zastoupen obrazy uvnitř kruhu: hořícím keřem a předáním Zákona na Sinaji. Na vrcholku hory se nacházejí slova z Exodu 33,11: "A Bůh mluvil k Mojžíšovi tváří v tvář" a z Exodu 3,2: "A hle, keř plál ohněm, a nebyl jím pohlcen". Z keře rostou vrbové větvičky, které jsou jedním ze čtyř rostlinných druhů Sukkot, a mají spojitost s Necach. Necach se vztahuje ke čtvrtému dni stvoření, znázorněnému zde sluncem, měsícem a hvězdami, obklopujícími kruh. Kolem kruhu jsou vepsány další konotace Necach: Adonai cevaot (jedno z Božích jmen); směr-vzhůru; levá noha; čtvrtý den; ruach (duch-úroveň duše); a Jecira (vesmír utváření). Diagram všech deseti Sefír v tradičním seřazení je ve všech čtyřech rozích obrazu, s Necach zdůrazněnou hebrejským písmenem nun. Barvou Necach je světle růžová.

Sefíra Hod Hod - Sláva
Osmou sefírou je Hod neboli Sláva. Biblickou postavou s ni spojenou je Áron a je zastoupen obrazy uvnitř kruhu: menorou z tabernáklu; rukama v žehnající poloze; a slovy kněžského požehnání z Numeri 6,24-26: "Kéž ti Hospodin žehná a chrání tě. Kéž Hospodin k tobě obrátí svou tvář a září nad tebou. Kéž se Hospodin k tobě obrátí a dá ti mír." Na podstavci menory jsou slova z Numeri 17,23: "A hle, hůl Áronova rozkvetla". Ony mandloňové květy obklopují menoru a mění se ve vrbové větvičky, v jeden ze čtyř rostlinných druhů, spojený s Hod. Hod se vztahuje k pátému dni stvoření, znázorněnému zde rybami a ptáky okolo kruhu. Áronova úloha mírotvorce je naznačena olivovými ratolestmi, které jsou ve vrcholu obrazu neseny holubicemi. Kolem kruhu jsou vepsány další konotace Hod: Elohim cevaot (jedno z Božích jmen); směr-dolů; levá noha; ruach (duch-úroveň duše); a Jecira (vesmír utváření). Diagram všech deseti Sefír v tradičním seřazení je ve všech čtyřech rozích obrazu, s Hod zdůrazněnou hebrejským písmenem he. Barvou Hod je tmavě růžová.

Jesod - Základ
Devátou sefírou je Jesod neboli Základ. Biblickou postavou s ní spojenou je Josef, který je zastoupen obrazy uvnitř kruhu: Josefovy sny o jeho bratrech jako jedenácti stéblech pšenice, klanějících se jeho stéblu vzpřímenému; a o jedenácti hvězdách, slunci a měsíci (jeho bratrech, otci a matce). Hvězdy jsou vepsány do duhy, což je náznakem mnoha barev pláště, který dal Josefovi Jákob. V duze vidíme Jákobovo požehnání jeho nejmilejšímu synu z Genesis 49,26: "Požehnání tvého otce... kéž spočinou na Josefově hlavě". Symbolem Josefa, který představuje mužskou sexualitu, je palmová ratolest lulav. Jesod se vztahuje k šestému dni stvoření, jež je zde okolo kruhu znázorněn různými zvířaty, která jsou všechna zastoupena samci. Dole je Josefův bratr Benjamín, znázorněný jako vlk. Stvoření lidských bytostí k Božímu obrazu je vyjádřeno verši z Genesis 1: "A Bůh stvořil člověka ke Svému obrazu" (kolem vrcholu); "A viděl, že to bylo velmi dobré" (kolem dolní části); a: "Ploďte a rozmnožujte se" (po stranách). Kolem kruhu jsou vepsány další konotace Jesod: El Chaj a Šaddaj (dvě z Božích jmen); směr-dolů; levá noha; ruach (duch-úroveň duše); a Jecira (vesmír utváření). Diagram všech deseti Sefír v tradičním seřazení je ve všech čtyřech rozích obrazu, s Jesod zdůrazněnou hebrejským písmenem jod.

Malchut - Království nebo Šekina - Přítomnost
Malchut je desátá a poslední sefíra, ta, která je našemu světu nejdosažitelnější. Biblickou postavou s ní spojenou je David, v obrazu je zastoupen lyrou uprostřed a veršem: "A David tančil před Hospodinem ze vší síly" (II. Samuelova 6,14). Ženský aspekt Malchut je obsažen ve druhém názvu této sefíry - Šekina neboli Přítomnost - která je zobrazena jako růže s třinácti okvětními plátky. Tato ženská sefíra je rovněž zobrazována jako měsíc, moře, a oblaka slávy. Zahrada Eden či ovocný sad ve spodní části kruhu je symbolem Malchut/Šekiny. Na stromech tohoto sadu roste etrog, jeden ze čtyř symbolů Sukkot. Stejně jako David představuje Malchut/Šekinu Ráchel, a k ní se vztahuje verš z Jeremiáše 31,15, vepsaný okolo vrchní části kruhu: "V Rámě je slyšet hlas - bědování, a hořký pláč - to Ráchel pláče pro své děti; odmítá se dát utěšit pro své děti."
Malchut/Šekina představuje sedmý den stvoření, Šabbat, a kolem vnějšku kruhu je ilustrována dvěma svícemi, dvěma chalami ze stébel pšenice, hrozny a kiddušovým pohárem. Další aspekty této sefíry jsou vepsány okolo kruhu: Adonaj (jméno Boží, spojené s Malchut); zlo; ústa (či ženské genitálie); ústní Tóra; královna; nevěsta; dcera; nefeš (nejnižší úroveň duše); a Asijah (vesmír završení). Slovo erec, "země", se nachází v kiddušovém poháru vně kruhu, a znamená, že ze všech sefír jediná Malchut/Šekina nemá vlastní světlo, jen zpětné odráží světlo ostatních devíti. Diagram všech deseti Sefír v tradičním seřazení je ve všech čtyřech rozích obrazu, s Malchut zdůrazněnou hebrejským písmenem mém. Barvou Malchut/Šekiny je tmavě modrá.*

* Většina informací o Sefírách pochází z knihy Arje Kaplana: Inner Space. Moznaim Publishing Corporation, Jerusalem, 1990.

Převzato z publikace:
Arje Wineman: Mystické příběhy Zoharu, přel. Radmila Valtrová, Volvox Globator, Praha 99, str. 151-157