Světová náboženství

Výběrová bibliografie o současných světových náboženstvích

Ve výběrové bibliografii jsou uvedeny dostupné publikace v češtině, případně slovenštině, které představují odborný, vědecký standard, dále publikace, které obsahují odkazy na další odbornou literaturu, případně na další problematiku. Přednost dostaly publikace novější. Počet stran se uvádí, jen pokud se to jeví jako významné.

V ideálním případě by měly převládat publikace, které se pokoušejí o “objektivní”, nestranné informování, které nevycházejí z úzce jednostranných konfesních pozic, ale zachovávají si odstup a nadhled. Takový přístup se však prakticky jen stěží podaří. Proto vedle striktně religionistických prací, napsaných “nezávislými” odborníky, vydaných “a-teistickými” nakladatelskými ústavy, jsou zařazeny i publikace napsané věřícími autory, vydané třeba i církevními institucemi, a určené pro věřící a pro vnitřní potřebu církví – pokud ovšem jejich obsah může posloužit i zájemcům z řad širší laické a odborné veřejnosti k získání informací a orientace v oboru.

Přehled si nečiní nárok na úplnost. Nabízí pouze vodítko a kritéria pro další hledání. Je určen zejména učitelům, knihovníkům, sociálním pracovníkům, žurnalistům apod. Studenti různých studijních oborů si v praktické výuce – v přednáškách i seminářích – při práci s těmito publikacemi postupně osvojují schopnost rozlišovat míru odbornosti jednotlivých autorů, stupeň jejich “předpojatosti”, kvalitu redakční práce nakladatelství, takže by měli být po jisté době schopni samostatně rozhodnout, které publikace jsou pro který účel vhodné.

Novým prvkem jsou informace z webových stránek. Na internetu je mnoho i v češtině dostupných webových stránek o náboženství, náboženstvích, zejména o křesťanství a mnoha jeho skupinách. Odborná kvalita a informační spolehlivost těchto stránek je velmi rozdílná. Většinou jde o dílka nadšených amatérů nebo konkrétních velmi vyhraněných komunit či vyznavačů svérázných cest. Surfování po těchto stránkách je dobré pro toho, kdo chce mapovat současnou religiózní situaci. Pro seriózní studium dané problematiky jsou však tyto informace příliš povrchní a jednostranné. Proto uvádím jen odkazy na stránky, které jsou důvěryhodné nebo jsou oficiálními stránkami příslušné instituce či komunity.

Pořadí publikací v jednotlivých kapitolách není důležité. Začíná se zpravidla od slovníkových, obecně informujících publikací. V závěru pak jsou zařazeny publikace, které se jen okrajově dotýkají tématu.

Listopad 2000

Dr. Vladimír Šiler

 

Religionistika, všeobecné informace o náboženstvích

(Výběr se omezuje na tituly důležité pro studium současných světových náboženství, proto téměř úplně pomíjí dějiny náboženství a náboženství zaniklých národů a kultur.)

Heller, J., Mrázek,M.: Nástin religionistiky. Kalich, Praha 1988 (Učebnice napsaná teology Evangelické teologické fakulty UK v Praze a určená především pro studenty teologie. Může však dobře posloužit jako úvod do religionistiky i dalším zájemcům a širší laické i odborné veřejnosti.)

Horyna B.: Úvod do religionistiky. ISE, Praha 1994 (Spíše úvod do studia religionistiky v německé jazykové oblasti. Autor působí jako profesor na Ústavu religionistiky při Filozofické fakultě MU v Brně.)

Skalický, K.: Po stopách neznámého Boha. Aula - Křesťanská akademie Řím, Praha 1994; 2. vydání – Trinitas, Svitavy 1999 (Dobrý, srozumitelný a čtivý úvod do religionistiky. Autor působí jako profesor na katedře filozofie a religionistiky Teologické fakulty JU v Českých Budějovicích.)

Waardenburg, J.: Bohové zblízka. Systematický úvod do religioniostiky. Ústav religionistiky FF MU Brno - Georgetown, Brno 1997 (Z odborného hlediska u nás nejlepší úvod do religionistiky. Autor je mezinárodně uznávaný religionista.)

Pejřimovský, J.: Náboženství. Původ, zkoumání, srovnávání. MCM, Olomouc 1998 (Určeno spíše pro studenty katolické teologie.)

Otto, R.: Posvátno. Vyšehrad, Praha 1998. (Jedna z mála klasických publikací z počátku 20. století, z období zrodu religionistiky, kterou máme v češtině a kterou není možno pominout.)

Weber, M.: Sociologie náboženství. Vyšehrad, Praha 1998 (Známý sociolog, jeden z tvůrců moderní sociologie, na počátku 20. století touto a jinými svými publikacemi napomáhá zrodu religionistiky jako oboru. Ani tuto klasickou publikaci není možno pominout.)

Horyna, B., Pavlincová, H.: Filosofie náboženství: pokus o typologii. Masarykova univerzita, Brno 1999 (Ukázka práce současných religionistů.)

Eliade, M.: Posvátné a profánní. Česká křesťanská akademie, Praha 1994 (Mircea Eliade je jeden z nejuznávanějších světových religionistů 2. poloviny 20. století.)

Eliade, M.: Mýtus o věčném návratu. ISE, Praha 1993

Eliade, M.: Dějiny náboženského myšlení. I. díl – Od doby kamenné po eleusinská mystéria. Oikúmené, Praha 1994, 429 s.

Eliade, M.: Dějiny náboženského myšlení. II. díl – Od Gautamy Buddhy k triumfu křesťanství. Oikúmené, Praha 1996, 463 s.

Eliade, M.: Dějiny náboženského myšlení. III. díl – Od Muhammada po dobu křesťanských reforem. Oikúmené, Praha 1997, 343 s.

Armstrong, K.: Dějiny Boha. Argo, Praha 1996, 500 s.

Alan, J., Langleyová, M.: Víry a vyznání. Slovart, Bratislava 1993 (česky), 2. vydání – Slovart, Praha 1994, 199 s. (Bohatě ilustrováno, populární, vhodné pro mládež.)

Smith, H.: Světová náboženství. Knižní klub, Praha 1995, 254 s. (Bohatě ilustrováno, spíše populární, pro mládež.)

Raepper, W., Smith, L.: Úvod do světa idejí. Vyšehrad, Praha 1994, 201 s. (Populární učebnice.)

Sire, J.: Průvodce světovými názory. Návrat, Praha 1991, 1993, 164 s.

 

Slovníky, encyklopedie, ediční řady

 

Eliade, M., Culianu, I. P.: Slovník náboženství. Český spisovatel, Praha 1993, 318 s. (Stručný,ale odborný.)

König, F., Waldenfels, H.: Lexikon náboženství. Victoria Publishing, Praha 1994, 640 s. (Autoři jsou katoličtí teologové, informace jsou navzdory snaze o objektivitu mírně poznamenány jistou zaujatostí a jednostranností.)

Elser, M., Ewald, S., Murrer, G.: Encyklopedie náboženství. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1997, 407 s. (Bohatě ilustrováno, spíše populární, určeno mládeži.)

Štampach, O. I.: Malý přehled náboženství. SPN, Praha 1992, 81 s.

(Jednoduché, stručné, pro mládež.)

Jordan, M.: Encyklopedie bohů. Volvox Globator, Praha 1992, 519 s. (Množství odkazů na další literaturu.)

Murray, A. S.: Kdo je kdo v mytologii. Jota, Brno 1997

Historie náboženství: obrazový průvodce. Knižní klub, Praha 1999, 288 s.

Ediční řada nakladatelství Prostor - Náboženské tradice světa. 10 svazků. Každý představuje odbornou monografii o jednom světovém náboženství nebo o jedné kulturní oblasti a jejích náboženstvích.

Fishbane, M. A.: Judaismus. Zjevení a tradice. Prostor, Praha 1996

Frankielová, S.: Křesťanství. Cesta spásy. Prostor, Praha 1996

Denny, F. M.: Islám a muslimská obec. Prostor, Praha 1998, 1999

Knipe, D. M. Hinduismus. Experimenty s posvátnem. Prostor, Praha 1997

Lester, R. C.: Buddhismus. Cesta k osvícení. Prostor, Praha 1997

Carrasco, D.: Náboženství Mezoameriky. Kosmovize a obřadní centra. Prostor, Praha 1998

Hultkrantz, A.: Domorodá náboženství Severní Ameriky. Síla vizí a plodnosti. Prostor, Praha 1998

Lawson, E. T.: Náboženství Afriky. Tradice v proměnách. Prostor, Praha 1998

Earhart, M. B.: Náboženství Japonska. Mnoho tradic na jedné svaté cestě. Prostor, Praha 1998

Overmeyer, D. L.: Náboženství Číny. Svět jako živý organismus. Prostor, Praha 1998

Ediční řada Nakladatelství Lidových novin - Světová náboženství. Dosud vyšly čtyři svazky. Každý je spíše populárně vědeckým úvodem do porozumění danému náboženství. Ilustrace a fotografie. (V ediční řadě Světová náboženství vycházejí i další tituly, které se však týkají speciálních problémů křesťanství a jsou zařazeny v příslušném bibliografickém seznamu Základní informace a o křesťanství.)

Wangu, M. B.: Buddhismus. Lidové noviny, Praha 1996

Hartz, P. R.: Taoismus. Lidové noviny, Praha 1996

Hoobler, T., Hoobler, D.: Konfucianismus. Lidové noviny, Praha 1997

Singh, N., Guninder, K.: Sikhismus. Lidové noviny, Praha 1997

 

HINDUISMUS, BUDDHISMUS, TAOISMUS A DALŠÍ NÁB. VÝCHODU

Jedná se o publikace sepsané odborníky, ale přesto srozumitelné i širší veřejnosti. Tučným písmem jsou označeny publikace, které je možno přímo použít ve výuce, například číst z nich ukázky. Výběr není reprezentativní. Je doplňkem cyklu přednášek a seminářů, při nichž byly zmíněny i další odborné publikace.

Lexikon východní moudrosti. Victoria Publishing, Votobia, Praha - Olomouc 1996. (Slovník přeložený z němčiny našimi předními orientalisty. Představuje důležitý standard v transkripci cizojazyčných výrazů do češtiny. Obsahuje rozsáhlou bibliografii nejdůležitějších publikací v němčině a angličtině a téměř kompletní bibliografii publikací vydaných v češtině.)

Werner, K.: Náboženství jižní a jihovýchodní Asie. Masarykova univerzita Brno 1995, 215 s.

Werner, K.: Malá encyklopedie hinduismu. Atlantis, Brno 1996, 215 s.

Miltner, V.: Malá encyklopedie buddhismu. Práce, Praha 1997, 237 s.

Miltner, V.: Příběhy bájné Indie. Práce, Praha 1973

Miltner, V.: Indie má jméno Bhárat. Panorama, Praha 1978

Zbavitel, D.: Hinduismus. Dharma Gaia, Praha 1993, 143 s.

Zbavitel, D.: Bozi, bráhmani, lidé. ČSAV, Praha 1964

Zbavitel, D.: Moudrost a umění starých Indů. Odeon, Praha 1971, 330 s.

Zbavitel, D.: Starověká Indie. Panorama, Praha 1985

Zbavitel, D., Vacek, J.: Průvodce dějinami staroindické literatury. Arca JiMfa, Třebíč 1996, 537 s.

Zbavitel, D.: Bohové s lotosovýma očima. Hinduistické mýty. Vyšehrad, Praha 1986, 455 s.

Preinhaelterová, H.: Hinduista od zrození do zrození. Vyšehrad, Praha 1997, 136 s.

Krása. M., Marková, D., Zbavitel, D.: Indie a Indové. Vyšehrad, Praha 1997, 472 s.

Zbavitel, D.: Otazníky starověké Indie. Nakladatelství Lidových novin, Praha 1997, 185 s.

Waterstone, R.: Duchovní svět Indie. Knižní klub, Praha 1996, 184 s.

Dhammapadam (Cesta k pravdě). Odeon, Praha 1992 (přel. K. Werner)

Džatáky. Příběhy z minulých životů Buddhy. Dharma Gaia, Praha 1992 (přel. D. Zbavitel)

Mahábharáta. Albatros, Praha 1988

Heller, J. (ed.): Prameny života. Obraz člověka a světa ve starých kulturách: Přední východ, Írán, Indie, Tibet, Dálný východ, Severní Amerika. Vyšehrad, Praha 1982

Bhagavadgíta. Odeon, Praha 1976

Otázky Milindovy. Lyra Pragensis, Praha 1988 (přel. V. Miltner)

Marková, D. (ed.): Náboženství v asijských společnostech. Orientální ústav Akademie věd ČR, Praha 1996, 281 s.

Krejčí, J.: Civilizace Asie a Blízkého východu. Karolinum, Praha 1993,

307 s.

Knipe, D. M.: Hinduismus. Prostor, Praha 1998 (Edice Náboženské tradice světa)

Lester, R. C.: Buddhismus. Prostor, Praha 1997 (Edice Náboženské tradice světa)

Fišer, Z.: Buddha. Orbis, Praha 1968; druhé vydání pod pseudonymem Egon Bondy, Dharma Gaia - Maťa, Praha 1995, 194 s.

Zotz, V.: Buddha. Votobia, Olomouc 1995, 131 s.

Carrithers, M.: Buddha. Odeon, Praha 1994, 104 s.

Boiselier, J.: Buddha – cesta probuzení. Slovart, Praha 1997, 129 s.

Nárada, M. T.: Buddha a jeho učení. Votobia, Olomouc 1998, 573 s.

Carus, P.: Buddhovo evangelium. CADPress, Bratislava 1994

Conze, E.: Stručné dějiny buddhismu. Jota, Brno 1997, 239 s.

Buddhismus I. – V. Sborníky. CADPress, Bratislava 1993nn

Výbor z buddhistických súter. CADPress, Bratislava 1995

Wanguová, B. W.: Buddhismus. Nakladatelství Lidových novin, Praha 1996 (Edice Světová náboženství)

Kaur, N. G.: Sikhismus. Nakladatelství Lidových novin, Praha 1998 (Edice Světová náboženství)

Pertold, O.: Džinismus. SPN, Praha 1966, 276 s.

Kulturní tradice Dálného východu. Odeon, Praha 1980

Kolmaš, J.: Buddhistická svatá písma. Práh, Praha 1995, 92 s. (Odborná bibliografie kanonických textů buddhismu.)

Svět tibetského buddhismu. Braba press 93 a Slovart, Praha 1996

Tibetská kniha mrtvých. Odeon, Praha 1991; 3. vydání Vyšehrad, Praha 1994

Jádro transcendentální moudrosti. Dharma Gaia, Praha 1992 (přel. J. Kolmaš)

Nangsa Öbum (Mystérium o životě a zmrtvýchvstání krásné paní Nangsy). Unitaria, Praha 1993 (přel. J. Kolmaš)

Sakja-pandita: Pokladnice moudrých rčení. Odeon, Praha 1984, 1988 (přel. J. Kolmaš)

Sogjal - rinpočhe: Tibetská kniha o životě a smrti. Radost, Praha 1994 (z ang. přel. D. Zbavitel)

Tändzin Gjamccho (14. dalajlama): O Tibetu a tibetském buddhismu. Panorama a Buddhistická společnost, Praha 1992 (z ang. přel. J. Kolmaš), 187 s.

Tändzin Gjamccho (14. dalajlama): Úvod do buddhismu. Radost a Buddhistická společnost, Praha 1990; 2. vydání: DharmaGaia, Praha 1999, 89 s.

Láma Jongdän - David-Neelová, A.: Mipam, Lama s Paterou moudrostí. Odeon, Praha 1990 (4. vydání)

Fa-sien: Zápisky o budhistických zemích. Odeon, Praha 1972 (přel. J. Kolmaš)

Sútra srdce. Diamantová sútra. Argo, Praha 1996

Overmeyer, D. L.: Náboženství Číny. Prostor, Praha 1998 (Edice Náboženské tradice světa)

Earhart, M. B.: Náboženství Japonska. Prostor, Praha 1998 (Edice Náboženské tradice světa)

Hartzová, P. R.: Taoismus. Nakladatelství Lidových novin, Praha 1996 (Edice Světová náboženství)

Hooblerovi, T. a D.: Konfucianismus. Nakladatelství Lidových novin, Praha 1997 (Edice Světová náboženství)

Winkelhöferová, V.: Japonsko. Nakladatelství Lidových novin, Praha 1999

Tao-te-ťing. Odeon, Praha 1971 (přel. B. Krebsová), 2. vyd. Dharma Gaia, Praha 1997

Král, O.: Kniha mlčení. Mladá fronta, Praha 1994

Konfucius: Rozpravy. Mladá fronta, Praha 1995

I-ťing. Kniha proměn. Maxima, Praha 1995 (přel. O. Král)

Král, O.: Shánění krávy. Deset obrazů hledajícího buvola. Brody, Praha 1998

Příběhy dračích císařů. Mýty staré Číny. Orbis pictus Istropolitana, Bratislava 1993 (čes.)

Ducourant. B.: Taoismus v denním životě. CADPress, Bratislava 1992 (čes.)

Tao: výbor z klasických taoistických spisů. CADPress, Bratislava 1994

Chuej-neng: Tribunová sútra šestého patriarchy. Odeon, Praha 1988 (přel. O. Král)

Mistr Čuang: Vnitřní kapitoly. Odeon, Praha 1992 (přel. O. Král)

Hoff, B.: Pú a tao. Volvox Globator, Praha 1996

Hoff, B.: Prasátko a taoimus. Volvox Globator, Praha 1997

( Williams, J. T.: Pú a filozofové. Volvox Globator, Praha 1997)

(Allen, R. E.: Pú a management. Volvox Globator, Praha 1998)

(Allen, R. E., Alle, S. D.: Pú a řešení problémů. Volvox Globator, Praha 1998)

(Allen, R. E., Allen, S. D.: Pú na cestě k úspěchu. Volvox Globator, Praha 1999)

(Willimas, J. T.: Pú a starověká mystéria. Volvox Globator, Praha 2000)

(Melrose, A. R.: Slovník medvídka Pú. Volvox Globator, Praha 1999)

Král, O.: Čchan. Inspirace, Praha 1990

Herrigel, E.: Zen. Votobia, Olomouc 1996

Watts, A. W.: Cesta zenu. Votobia, Olomouc 1995

Šóšice Sen: Cesta čaje, mysl čaje. Pragma, Praha 1991

Čado. Tajemství čajového obřadu. CADPress, Bratislava 1995

Musaši, M.: Kniha pěti kruhů. CADPress, Bratislava 1996

Oyama, M.: Cesta Kyokushin (Filozofie bojového umění). Comenius Publishing, Brno 1997

Spear, W.: Feng šuej. Ikar, Praha 1995

Lau, K.: Feng shui. Pragma, Praha 1996

Kwan, L.: Feng shui. Pragma, Praha 1996

Lam, K. Č.: Příručka feng-šuej. Svojtka & Co., Praha 1998

Webster, R.: Feng shui a parterství. Aurora, Praha 1999

Webster, R.: Feng shui pro váš domov. Aurora, Praha 2000

Craze, R.: Feng shui. Cesty, Praha 2000

Hale, G.: Feng-šuej. Václav Svojtka, Praha 2000

Scheiner, J. A., Bradler, C.: Feng-šuej pro každého. Železný, Praha 2000

Warnecke, E.: Feng šuej v lásce a partnerství. Ikar, Praha 2000

Kislinger, E., Hofmann, H.: Feng šuej v zahradě. Knižní klub, Praha 2000

 

JUDAISMUS

 

De Lange, N.: Svět Židů. Knižní klub, Praha 1996 (Populárně naučná výpravná publikace. Dobrá orientace, dobré rejstříky.)

Abithol, M.: Atlas univerzálních dějin židovského národa. Victoria Publishing, Praha 1995 (Odborně dobrá publikace, ale má příliš dlouhé kapitoly a špatně se v ní orientuje.)

Fishbane, M. A.: Judaismus. Prostor, Praha 1996 (Edice Náboženské tradice světa.)

Chouraqui, A.: Dějiny judaismu. Victoria Publishing, Praha 1995, 86 s.

Dějiny Židů v Čechách a na Moravě. CD-ROM. Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze, Praha 1999 (Určeno pro ZŠ i SŠ.)

Johnson, P.: Dějiny židovského národa. Rozmluvy, Praha 1996

Schubert, K.: Židovské náboženství v proměnách věků. Vyšehrad, Praha 1996, 248 s.

Sadek,V., Franková, A., Šedinová, H.: Židovské dějiny, kultura a náboženství. SPN, Praha 1992, 59 s. (Pro mládež.)

Pěkný, T.: Dějiny židů v Čechách a na Moravě. Sefer, Praha 1993

Doleželová, J.: Židovské tradice a zvyky. Státní židovské muzeum, Praha 1992

Sivan, G., Newman, J.: Judaismus od A do Z. Sefer, Praha 1992, 285 s.

Runes, D. D.: Slovník judaizmu. Danubiaprint, Bratislava 1992 (slov.)

Mayer, D.: Kapitoly z židovských dějin. ÚCN, Praha 1989

Lemaire, A.: Dějiny hebrejského národa. ERM, Praha 1994

Baumann, A. H. (ed.): Co je třeba znát o židovství. Kalich, Praha 1999

Pavlincová, H,: Slovník: Judaismus, křesťanství, islám. Mladá fronta, Praha 1994, 472 s.

Slovník židovsko-křesťanského dialogu. ISE, Praha 1994

Keppel, G.: Boží pomsta. Křesťané, židé a muslimové znovu dobývají svět. Atlantis, Brno 1996

Kuschel, K. J.: Spor o Abrahama. Co židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje. Vyšehrad, Praha 1997, 312 s.

Veber, V. (uspoř.): Židé v novodobých dějinách. Soubor přednášek na FF UK. Karolinum, Praha 1997, 324 s.

Martin, B., Schulin, E.: Židovská menšina v dějinách. Příspěvky z historického semináře na univerzitě ve Freiburgu. Votobia, Olomouc 1997, 354 s.

Talmud a Midraš. Vyšehrad, Praha 1999

Scholem, G.: Kabala a její symbolika. Volvox Globator, Praha 1999

 

ISLÁM

 

Robinson, F.: Svět islámu. Knižní klub. Praha 1996

Fleissig, J., Bahbouh, Ch.: Malá encyklopedie islámu. Dar Ibn Rushd, Praha 1993

Kropáček, L.: Duchovní cesty islámu. Vyšehrad, Praha 1993, 1998, 293 s.

Kropáček, L.: Islámský fundamentalismus. Vyšehrad, Praha 1996

Mendel, M.: Islám: ideál a skutečnost. Panorama, Praha 1990

Mendel, M.: Islámská výzva. Z dějin a současnosti politického islámu. Atlantis, Brno 1995, 230 s.

Mendel, M.: Náboženství v boji o Palestinu: judaismus, islám a křesťanství jako ideologie etnického konfliktu. Atlantis, Brno 2000

Bečka, J., Mendel, M.: Islám a české země. Votobia, Olomouc 1998

Denny, F. M.: Islám a muslimská komunita. Prostor, Praha 1998 (Edice Náboženské tradice světa)

Pavlincová, H.: Judaismus, křesťanství, islám. Mladá fronta, Praha 1994 (slovník)

Keppel, G.: Boží pomsta. Křesťané, židé a muslimové znovu dobývají svět. Atlantis, Brno 1996

Kuschel. K. J.: Spor o Abrahama. Co židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje. Vyšehrad, Praha 1997, 312 s.

Bečka, J., Mendel, M.: Islám a české země. Votobia, Olomouc 1998

Korán. Academia, Praha 1999

http://mujweb.cz/www/franciska/islam/slovnicek - Stručný slovník nejdůležitějších pojmů v islámu.

http://members.nbci.com/islam_cr - Oficiální stránky islámské komunity v České republice.

http://mujweb.cz/www/svet_islamu – On-line časopis vydávaný islámskou komunitou v České republice.