LADISLAV NEBESKÝ: KURS BINÁRNÍ POEZIE

a   	OO 		o   	OIOOO 		

e OOO r OOOIO
f II u IOOOOOO
m IOOO w IIOO
n O ž IIOOOIOOOI


IIOOOIOOOIOOOOOO žena
IIOOOIOOOIOOOOOO femme
IIOOOIOOOIOOOOOO woman
IIOOOIOOOIOOOOOO frau

Vrh kostek (antologie české experimentální poezie 60. let)